European Union, 2022

Vprašanja in odgovori o sporočilu o krepitvi evropskega upravnega prostora (pobuda ComPAct)

Kaj je predmet sporočila?

 • Pobuda ComPAct je prvi celovit nabor ukrepov Komisije za podporo modernizaciji javnih uprav po vsej EU. V sporočilu je predlagan nabor ukrepov za krepitev zmogljivosti in sposobnosti javnih uprav na nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter za krepitev njihovega sodelovanja, da bi lahko skupaj reševale skupne izzive.
 • Te ukrepe povezuje skupni nabor splošnih načel[1], na katerih temelji kakovost javne uprave.
 • Pobudo ComPAct sestavljajo trije ključni stebri politike, ki so bistveni za delo javnih uprav: spretnosti, digitalna preobrazba in zeleni prehod.
 • Pobuda ComPAct je neposreden odgovor na pozive držav članicEvropskega parlamenta in Odbora regij Komisiji, naj spodbuja sodelovanje in dialog o politiki ter prispeva k izboljšanju zmogljivosti in kakovosti javnih uprav na nacionalni, regionalni in lokalni ravni v Evropi.

Zakaj Komisija predlaga pobudo za javno upravo, ki je sicer področje v nacionalni pristojnosti?

 • Pobuda ComPAct spoštuje pristojnosti in posebnosti držav članic. Priznava, da imajo javne uprave v državah članicah kljub zelo raznolikim institucionalnim ureditvam in pravnim tradicijam skupne vrednote in skupno razumevanje, kakšna naj bi bila dobra javna uprava.
 • V pobudi ComPAct je predstavljen splošni okvir za ukrepe, ki bi pomagali pri krepitvi zmogljivosti javnih uprav držav članic za skupno reševanje skupnih izzivov.

Kako bo Komisija pomagala javnim upravam v okviru pobude ComPAct?

 • Pobuda ComPAct temelji na izkušnjah Komisije pri podpiranju posameznih držav pri izvajanju reform, ter na njenem znanju in horizontalnem delu v okviru trendov in potreb po vsej EU.
 • Pobuda ComPAct bo zagotovila platformo za vzajemno učenje in iskanje skupnih pristopov k izzivom – na primer, kako se učinkovito odzvati na krizo in kako začeti uporabljati umetno inteligenco v javni upravi.
 • Konkretna podpora se osredotoča na orodja, metodologije, izmenjave, ciljno usmerjeno krepitev zmogljivosti in ustvarjanje izkustvenih skupnosti v državah članicah. Ti vidiki bodo podprli izvajanje skupnih načel javne uprave in prispevali k razvoju evropskega upravnega prostora in kulture.

Katere ukrepe predlaga pobuda ComPAct?

Pobuda ComPAct predlaga 25 ukrepov, razvrščenih v tri stebre:

Steber 1. Program spretnosti za javno upravo:

 • razširiti izmenjavo za sodelovanje javnih uprav (PACE);
 • vzpostaviti mrežo centrov odličnosti;
 • vzpostaviti program za vodilne položaje v javni upravi v EU;
 • ustanoviti oddelek za javno upravo na platformi EU Academy;
 • razširiti dostop regionalnih in lokalnih subjektov do Instrumenta za tehnično podporo;
 • letno organizirati dan lokalne javne uprave;
 • izvajati ciljno usmerjene študije in raziskave;
 • razviti „potni list ključnih kompetenc“;
 • podpirati modernizacijo kadrovskih politik;
 • posodobiti in razširiti zbirko orodij za kakovostno javno upravo;
 • razviti metodologije za ustrezne kazalnike za javno upravo.

Steber 2. Zmogljivost za evropsko digitalno desetletje:

 • podpirati digitalno zakonodajo in zakonodajo v zvezi s podatki ter tehnologije umetne inteligence;
 • spodbujati trajnostno in učinkovito uporabo nastajajočih tehnologij;
 • podpirati zagotavljanje popolnega dostopa do spletnih upravnih storitev;
 • razviti orodja za večjo interoperabilnost in zagotavljanje nemotenih storitev;
 • objaviti pregled možnosti financiranja;
 • podpirati združevanje zmogljivosti v oblaku.

Steber 3. Zmogljivost za vodenje zelenega prehoda:

 • podpirati posodabljanje nacionalnih strategij in načrtov za prilagajanje podnebnim spremembam;
 • spodbujati krepitev podnebne odpornosti in drugo usmerjanje na okoljskem področju;
 • spodbujati orodja in metode za ocenjevanje in preprečevanje podnebnih tveganj;
 • podpirati načrtovanje, oblikovanje in izvajanje ukrepov za obnovo ekosistemov in sonaravnih rešitev;
 • podpirati izvajanje okoljske zakonodaje;
 • razvijati nadaljnje smernice za uporabo sistema EU za okoljsko ravnanje in presojo;
 • spodbujati in podpirati metodologije za ocenjevanje organizacijskega ogljičnega odtisa;
 • podpirati in usmerjati razogljičenje in krepitev trajnostnosti stavb.

Kako se lahko države članice prijavijo za sodelovanje v ukrepih pobude ComPAct?

Ali so ukrepi, ki so vključeni v pobudo ComPAct, za države članice obvezni?

 • Ne, države članice se za ukrepe odločajo prostovoljno in na podlagi svojih potreb. V pobudi ComPAct lahko sodelujejo v lastnem tempu ter v skladu s svojimi potrebami in institucionalnimi ureditvami.
 • Predlagana orodja, metodologije, medsebojna podpora in izmenjave dobrih praks bodo državam članicam pomagali pri učenju, inovacijah in izboljšanju njihove uspešnosti.

Kako namerava Komisija financirati ukrepe pobude ComPAct?

 • Izvajanje ukrepov se bo financiralo predvsem iz Instrumenta za tehnično podporo in drugih obstoječih mehanizmov EU za financiranje, kot je program Digitalna Evropa.
 • Namen pobude ComPAct je okrepiti in povečati učinek obstoječih programov in orodij EU, ki so že na voljo, in sicer z ustvarjanjem močnejših sinergij, olajšanjem dostopa do obstoječih pobud in spodbujanjem izmenjave znanja med državami članicami.

Ali bo Komisija zagotovila, da bodo javne uprave spoštovale načela kakovostne javne uprave?

 • Države članice že imajo skupne vrednote in razumevanje dobrih praks javne uprave.
 • Predlagana načela temeljijo na tem skupnem razumevanju in uveljavljenih praksah. Cilj ukrepov pobude ComPAct je okrepiti načela kakovostne javne uprave in spodbuditi države članice, da jih spoštujejo.

Kako nameravate pomagati javnim upravam v državah, ki se pripravljajo na pristop?

 • Razvoj strokovnih in uspešnih javnih uprav je eno od temeljnih meril za pristop k EU. Za države, ki se pripravljajo na pristop, so nacionalne uprave v EU referenčna točka. Soočajo se s podobnimi izzivi, kot so demografske spremembe in izzivi, ki jih prinaša dvojni prehod.
 • Komisija ustvarja priložnosti za države, ki se pripravljajo na pristop ter se zanimajo za sodelovanje v medsebojnih izmenjavah in drugih forumih za izmenjavo dobrih praks in pridobljenih izkušenj. Na primer, več držav, ki se pripravljajo na pristop, kot sta Albanija in Moldavija, trenutno sodeluje kot opazovalke v razpravah o projektih tehnične podpore z državami članicami.

Kako lahko javni uslužbenec ali uslužbenka iz države članice sodeluje v izmenjavi za sodelovanje javnih uprav (PACE)?

 • Prijave za sodelovanje v izmenjavi za sodelovanje javnih uprav (PACE) se prejmejo enkrat letno, do 31. oktobra. Postopek usklajuje nacionalni koordinacijski organ vsake države članice za Instrument za tehnično podporo.
 • Prijave za sodelovanje se torej ne oddajo posamično, temveč jih centralno organizirajo uprave javnih uslužbencev in uslužbenk, ki želijo sodelovati (bodisi potovati bodisi gostiti), na podlagi opredeljenih potreb in prednostnih nalog.
 • Namen izmenjave za sodelovanje javnih uprav je okrepiti znanje uprav in zmogljivost za izvajanje strukturnih reform, da se zagotovijo kakovostne javne uprave po vsej EU. Izmenjava za sodelovanje javnih uprav ni program izmenjave za osebni razvoj javnih uslužbencev in uslužbenk.
 • Javni uslužbenci in uslužbenke iz drugih držav bi lahko sodelovali kot opazovalci s soglasjem uprav sodelujočih držav članic in držav članic gostiteljic, vendar na lastne stroške.

über evropskeno

Siehe auch

Naj šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS) v sezoni 2023-2024 je II. gimnazija Maribor

S sklepno slovesnostjo se je danes zaključila letošnja izvedba izobraževalnega projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *