Ursula von der LEYEN, President of the European Commission. PHOTO: European Union.

NextGenerationEU: izvajanje mehanizma za okrevanje in odpornost v polnem teku

Komisija sprejela drugo letno poročilo o izvajanju mehanizma za okrevanje in odpornost (RRF), ki je z 800 milijardami evrov, namenjenimi reformam in naložbam, osrednje orodje instrumenta NextGenerationEU.

V poročilu je prikazan prispevek mehanizma za okrevanje in odpornost k večji gospodarski in socialni odpornosti držav članic ter uresničevanju načrta REPowerEU, s katerim se je EU odzvala na težave in motnje na svetovnem energetskem trgu, ki jih je povzročila ruska vojna agresija proti Ukrajini.

V njem so poudarjene koristi tega edinstvenega instrumenta, ki temelji na uspešnosti in plačilo sredstev EU pogojuje z izpolnjevanjem mejnikov in ciljev, dogovorjenih na podlagi specifičnih izzivov držav članic in prednostnih nalog EU. Poročilo kaže tudi, da je bil dosežen velik napredek pri preglednosti in zaščiti finančnih interesov EU.

Te rezultate je omogočilo tesno sodelovanje držav članic in vseh zadevnih deležnikov ter tudi Evropskega parlamenta in Sveta.

Napredek pri izvajanju mehanizma za okrevanje in odpornost

Komisija je do danes od 21 držav članic prejela 34 zahtevkov za izplačilo in za izvedbo dogovorjenih naložb in reform izplačala 153,4 milijarde evrov. Svet je že sprejel štiri revidirane načrte, vključno s poglavji REPowerEU, 17 revidiranih načrtov pa Komisija trenutno ocenjuje.

V poročilu so predstavljeni številni primeri, kako je financiranje mehanizma za okrevanje in odpornost prispevalo k izvedbi preobrazbenih reform in naložb. Pomemben napredek je bil dosežen pri uresničevanju vseh šestih stebrov politike v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost. Mehanizem za okrevanje in odpornost torej spodbuja pozitivne spremembe na področjih, kot so podnebni in digitalni prehod, socialni ukrepi, zdravstveno varstvo ter socialno-ekonomska in institucionalna odpornost. Njegovi učinki se ne občutijo le v vsaki državi članici, temveč podpirajo ekonomsko zbliževanje ter socialno in teritorialno kohezijo po vsej Uniji.

Zahvaljujoč izvajanju načrtov držav članic za okrevanje in odpornost je na primer več kot 6 milijonov ljudi sodelovalo v izobraževanju in usposabljanju, ki se financira iz mehanizma za okrevanje in odpornost, 1,4 milijona podjetij prejelo podporo, 5,8 milijona ljudi imelo koristi od zaščitnih ukrepov proti podnebnim nesrečam, kot so poplave in požari v naravi, pri porabi energije pa je bilo prihranjenih 22 milijonov megavatnih ur (MWh).

Ob trajnem napredku pri izvajanju ukrepov, ki se financirajo iz mehanizma za okrevanje in odpornost, Komisija za njegovo financiranje še naprej uspešno zbira sredstva na kapitalskih trgih. Doslej je bilo v okviru instrumenta NextGenerationEU izdanih za več kot 44 milijard EUR zelenih obveznic.

Visoka raven preglednosti

Komisija si v zvezi z izvajanjem mehanizma za okrevanje in odpornost prizadeva za jasnost in preglednost, ki presegata pravne zahteve. Objavila je šest smernic, da bi podprla nacionalne organe in pojasnila nekatera vprašanja. To je tudi cilj okvira za obravnavo morebitnega nazadovanja pri že doseženih mejnikih in ciljih, ki je vključen v današnje poročilo.

Komisija je na spletišču mehanizma za okrevanje in odpornost objavila številne informacije, med drugim o posameznih načrtih za okrevanje in odpornost. Danes smo objavili prenovljene strani o državah, da bi bolje odražale vlogo mehanizma za okrevanje in odpornost pri izvajanju načrta REPowerEU ter spremembe posameznih načrtov za okrevanje in odpornost.

V skladu z nedavno revizijo uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost morajo države članice objaviti informacije o 100 končnih prejemnikih najvišjih zneskov financiranja iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Komisija odtlej države članice poziva, naj te podatke hitro objavijo, sama pa jih združuje v preglednici kazalnikov okrevanja in odpornosti, spletnem portalu, kjer se spremlja napredek pri izvajanju mehanizma za okrevanje in odpornost kot celote ter posameznih nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost. Poleg tega je Komisija za nadaljnje povečanje vidljivosti in preglednosti letos objavila spletni interaktivni zemljevid projektov, ki so v posamezni državi članici deležni podpore iz mehanizma za okrevanje in odpornost.

Omeniti je treba tudi, da je bilo za razpravo o mehanizmu za okrevanje in odpornost z Evropskim parlamentom organiziranih 11 dialogov na visoki ravni o okrevanju in odpornosti ter da so se na 21 srečanjih neformalne strokovne skupine za mehanizem za okrevanje in odpornost srečevale Komisija in države članice.

Zanesljiva zaščita finančnih interesov EU

Ob upoštevanju priporočil Evropskega parlamenta, Sveta in Evropskega računskega sodišča je Komisija letos dodatno okrepila svoj okvir nadzora, da bi dodatno zagotovila pravilno uporabo sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost ter učinkovito zaščito finančnih interesov Unije, s čimer je dopolnila primarno odgovornost držav članic.

Doslej je glede mejnikov in ciljev izvedla 14 naknadnih revizij na podlagi tveganj, da bi se dodatno prepričala o pravilnosti informacij, ki so jih predložile države članice o svojem zadovoljivem izpolnjevanju. Potem ko je pri ocenjevanju prvotnih načrtov za okrevanje in odpornost preverila ustreznost nacionalnih sistemov nadzora za zaščito finančnih interesov Unije, je opravila tudi 27 revizij teh sistemov in bo tako do konca leta vsako državo članico revidirala vsaj enkrat.

Izjava kolegija

Predsednica Ursula von der Leyen je povedala: „Okrevanje po gospodarskih posledicah pandemije dobro napreduje, tudi zaradi instrumenta NextGenerationEU. Financiramo nove bolnišnice in šole ter modernizacijo obstoječih, podpiramo podjetja in družine ter krepimo odpornost Unije, da nihče ne bo prezrt. To je Evropa v svoji najboljši luči. V današnjem letnem poročilu so povzeti vsi ti dosežki in prikazana pot do leta 2026.“

Ozadje

To poročilo je drugo v vrsti letnih poročil Komisije, ki bodo spremljala izvajanje mehanizma za okrevanje in odpornost v njegovi celotni življenjski dobi, kot je določeno v uredbi o mehanizmu za okrevanje in odpornost. Ugotovitve poročila bodo podlaga za stalni dialog med institucijami EU in izmenjave z deležniki o izvajanju mehanizma za okrevanje in odpornost.

Informacije iz poročila temeljijo na vsebini sprejetih načrtov za okrevanje in odpornost, kot jih je ocenila Komisija, na podatkih, ki so jih države članice sporočile do konca aprila 2023 v okviru svojih obveznosti polletnega poročanja, in na dogajanju v zvezi z izvajanjem mehanizma za okrevanje in odpornost v obdobju do 1. septembra 2023.

über evropskeno

Siehe auch

Z reformo migracijske in azilne politike Evropa vstopa v novo obdobje

Evropski parlament bo jutri, v sredo, 10. aprila 2024, najprej razpravljal in nato glasoval o …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *